Klauzula 1 – Port Popowice

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres IP komputera albo urządzenia mobilnego oraz numer telefonu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymania informacji marketingowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania ww. informacji.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  1. Administratorom oraz dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla spółki,
  2. Port Popowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław.
  3. Spółce Robyg Marketing i Sprzedaż z siedzibą: Al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, która świadczy na rzecz Administratora usługi związane z zarządzaniem marketingiem i sprzedażą

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypełnienia formularza kontaktowego.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. Jaworska 11 (CU Office bud. B), 53-612 Wrocław albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało niemożnością uzyskania odpowiedzi na pytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.