RODO – pouczenie

Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w grupie kapitałowej Vantage Development wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Vantage Development S.A. albo spółka z grupy kapitałowej Vantage Development (lista spółek):

 1. z którą zawarli Państwo umowę albo prowadzą negocjacje przed zawarciem umowy,
 2. której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 3. z którą utrzymują Państwo kontakty służbowe lub biznesowe,
 4. do której skierowali Państwo korespondencję albo złożyli reklamację.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania oferty handlowej, utrzymywania kontaktów służbowych i biznesowych,  uzyskania odpowiedzi na korespondencję, albo rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez Administratora ww. czynności.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane kontaktowe Administratora: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. (+48 71) 78 600 00, fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl (dalej: „Administrator”).

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu: + 48 71 78 600 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 

 1. dla klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę deweloperską, przedwstępną, umowę o wykonanie zmian lokatorskich, umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu, umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub usługowego: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, stan cywilny, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu,
 2. dla kontrahentów innych niż wymienieni w pkt a): imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nazwa i adres siedziby firmy, adres dla doręczeń, numer NIP lub PESEL, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e-mail,
 3. dla potencjalnych klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 4. dla osób z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu,
 5. dla nadawców korespondencji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu,
 6. dla osób składających reklamacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nazwa i adres siedziby firmy, adres e-mail, numer telefonu.

 

 1. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:
 2. dla klientów:

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla kontrahentów innych niż wymieni w pkt a):

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci marketingu produktów własnych oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

 1. dla potencjalnych klientów:

– udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

– podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

 1. dla osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe:

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci  utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla nadawców korespondencji:

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci  utrzymywania kontaktów oraz prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 1. dla osób składających reklamacje:

– wykonanie umowy oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– realizacja obowiązku prawnego obciążającego Administratora wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady rzeczy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

– realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych w postaci dochodzenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych.

 

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. Generalnym wykonawcom inwestycji oraz przedsiębiorcom wykonującym roboty budowlane na inwestycjach realizowanych oraz zakończonych przez Administratora,
 3. VD Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław,
 4. Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. gen. H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław,
 5. VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław,
 6. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
 7. Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 8. Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia i badania ksiąg rachunkowych,
 9. Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
 10. Kancelariom prawnym oraz notarialnym świadczącym usługi prawne,
 11. Administratorom oraz zarządcom nieruchomości,
 12. Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości oraz komornikom sądowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

 

 1. W przypadku klientów, którzy zawarli z Administratorem umowę deweloperską, przedwstępną, umowę o wykonanie zmian lokatorskich, umowę ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu albo umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub usługowego – przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego lub usługowego w inwestycji,
 2. W przypadku pozostałych kontrahentów – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozwiązanie albo wygaśnięcie umowy zawartej z Administratorem,
 3. W przypadku potencjalnych klientów – do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wyrażenie zgody albo złożenie zapytania ofertowego,
 4. W przypadku osób, z którymi personel Administratora utrzymuje kontakty służbowe i biznesowe – do zakończenia współpracy z Administratorem,
 5. W przypadku nadawców korespondencji – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymano korespondencję,
 6. W przypadku osób składających reklamacje – przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży ostatniego lokalu mieszkalnego lub usługowego w inwestycji.

 

 1. Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:
 2. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. Prawo dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO,
 4. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO,
 6. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – art. 20 RODO – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albo w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 8. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – art. 21 RODO,

 

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt pod nr telefonu: + 48 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl albo pocztą na adres Administratora.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapytaj o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w naszych inwestycjach, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin, przedstawiając Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.