Klauzula 2 – Port Popowice

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres I.P. komputera albo urządzenia mobilnego oraz numer telefonu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie.

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży lokalu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

  1. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla spółki,
  2. Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. gen. H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław – podmiotowi dominującemu wobec Administratora,
  3. Kancelariom notarialnym przygotowującym projekt umowy deweloperskiej, przedwstępnej albo umowy sprzedaży lokalu.

 

Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie dłużej niż przez okres 2 lat od końca roku  kalendarzowego, w którym nastąpiło wypełnienie formularza kontaktowego.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl. Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało niemożnością uzyskania odpowiedzi na pytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

  1. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu w celach marketingowych dotyczących prezentacji ofert sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych realizowanych przez podmioty powiązane ze spółką Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu [lista spółek].

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Vantage Development S.A. z siedzibą: ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, nr tel. Tel. (+48 71) 78 600 00
Fax (+48 71) 78 600 01, adres e-mail: biuro@vantage-sa.pl   (dalej: „Administrator”).

 

Czytaj dalej ˃

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: nr telefonu.: 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres I.P. komputera albo urządzenia mobilnego oraz numer telefonu.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania informacji marketingowych od Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymania informacji marketingowych.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO).

 

 

Dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Administrator danych informuje, że dane osobowe będą przekazywane administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych na rzecz spółki.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl.  Informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody będzie skutkowało zaprzestaniem przesyłania informacji marketingowych przez Administratora.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

  1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Vantage Development S.A. informacji marketingowych dotyczących lokali mieszkalnych i usługowych realizowanych przez spółki z grupy kapitałowej Vantage Development z siedzibą we Wrocławiu [lista spółek] za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.

 

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław  albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl