RODO – kupimy grunty

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer telefonu: 71 786 00 16, adres e-mail: iodo@vantage-sa.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu, adres zgłaszanej nieruchomości oraz numer księgi wieczystej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi zgłoszenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości obsługi zgłoszenia przez Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w prawnie usprawiedliwionym celu Administratora w postaci odbierania i nadawania korespondencji pocztą elektroniczną oraz obsługi zgłoszenia doręczonego za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) oraz w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:

  1. Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.
  2. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych dla spółki,

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku  kalendarzowego, w którym nastąpiło wypełnienie formularza kontaktowego albo nadanie korespondencji pocztą elektroniczną.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 15-19 i 21 RODO.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego zgodnie z art. 20 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Administrator informuje, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie przez Vantage Development S.A. informacji handlowych dotyczących zgłoszeń sprzedaży nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne.

Cofnięcie zgody może nastąpić przez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora: ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław  albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@vantage-sa.pl

 

 

Zapytaj o ofertę

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem mieszkania w naszych inwestycjach, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin, przedstawiając Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.